کاربر hamed_ta - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر hamed_ta

فعالیت توسط hamed_ta

امتیاز: 2,290 امتیاز (رتبه بندی #13)
تیتر: ناظر
سوالات: 7 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 11 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 8
امتیاز مثبت: 18 سوال, 9 پاسخ
Gave out: 26 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
دریافت شده 30 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...